spongebob در و گنج بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

spongebob در احساس به گنج پنهان در abysses ها صحبت می کنند. او تصمیم گرفته است آن را بهبود می یابند، اما او نیاز به کمک شما.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
فاصله - پرش.

AdventureWaterFishObstacleCollecting SpongebobTreasure