باب اسفنجی Squarepants: چه کسی باب چه شلوار؟ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

دام حباب هیجان زده 'پسران (BPB) شما حباب است. آنها را لمس کرده و آنها به پاپ!

کنترل بازی:
کلید های arrow left/right- برای راه رفتن چپ / راست فلش انجمن تا رفتن. گالری فضای حباب ضربه نوار.

AdventurePlatformsBubblesSeriesCollecting SpongeSquarepantsWhatPants