نخ ریسی حباب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

خوب، برادران و خواهران: در حال حاضر تفنگ چرخش بیش از حد! کسب و powerups توسط گردانندگان سایت حباب همان رنگ. پرتاب یک شوت dodeca!

کنترل بازی:
موس را به ساقه حباب، A / D، L / R کلید های arrow به حرکت برجک خود را.

PuzzleBubblesAndroid Spinning