اسپین N تنظیم - بتمن شجاع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   219 70% with 30 votes

ترتیب صحیح قطعات به شکل تصویر به مبادله و موقعیت از یک قطعه، فقط در آن قطعه کلیک کنید و سپس بر روی یکی از همسایه سریعتر شما را کامل، بیشتر به شما نمره.

کنترل بازی:
در بازی

Batman Jigsaw Puzzle Spin Brave