اسپارت آتش نیزه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

ارتش از امپراتوری فارسی در حال حمله به یونان. اسپارت برای مبارزه با همه آنها توسط خود. این است
تا به آخرین دفاع خود را به درایو ارتش فارسی به آن از آنها آمد. راهنما اسپارت پرتاب نیزه های آتش و کشتن
تمام دشمن های دریافتی است.

کنترل بازی:

استفاده از ماوس به هدف و شلیک نیزه

ShootingMouse Skill