رئیس ترافیک فضایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

انسان از زمان مسافرت هوایی ساده نقل مکان کرد! در حال حاضر ما دوباره 'در فضا، و مدیریت ترافیک در واقع یک کار بسیار سخت است! راهنمای سفینه به پورت مربوطه می باشند، بدون ایجاد یک تصادف. دان 'تی اجازه شمع تا ترافیک بیش از حد، و یا شما' خواهید خودتان را به یک ظرف غذا واقعی دریافت کنید!

کنترل بازی:
· Guide space traffic - Use the mouse to draw a line between the vehicle and its respective port.

Strategy Space Managing Flying DrawingTrafficChief