توپ فضایی COSMO شخص بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

ساقه بسکتبال به حلقه به عنوان شما سعی می کنید را به تمام عکس های مختلف زاویه دار شما دوباره 'داده شده.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SportsSpaceBallBasketballAlienAndroid CosmoDude