مرتب کردن بر اساس کاشی من خواب میکی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

میکی به مرتب کردن افکار خود را به هنگام خواب.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

PuzzleKidsSeriesSortTilesSleepingMickey