مرتب کردن بر اساس کاشی من شرک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   112 84.62% with 13 votes

شرک، فیونا، الاغ و شخص کمی نیاز به مرتب کردن درستی.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

PuzzleKidsSeriesSortTilesSherk