مرتب کردن بر اساس کاشی من Dumbo بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

Dumbo مرتب کردن و اجازه دهید او را از طریق آسمان پرواز.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

PuzzleKidsSeriesSortTilesDumbo