مرتب کردن بر اساس کاشی من دیو و دلبر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

عشق جدید وجود دارد یافت می شود و ارتباط نیاز دارد برخی از مرتب سازی.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

PuzzleKidsSeriesSortTilesBeautyBeast