Sonicare برای کودکان و نوجوانان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

هدف شما تمیز کردن دندانهای خود را به دهان سالم است. حفظ فشار دادن دکمه موس از چپ به استفاده از دندان های خود را مسواک زدن و از بین بردن تمام عناصر غیر سالم از دندان.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Mouse SkillAdverSonicareKids