صوتی اسکیت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   96 60% with 15 votes

این یک بازی از نوع جدید صوتی اسکیت در این استفاده از فلش به اسکیت بازی کردن و استفاده از نوار فضا به پرش برای گرفتن امتیاز و همچنین به تسکین موانع

کنترل بازی:

استفاده از کلیدهای جهت دار برای بازی.

SkateboardSkatingSonic