پاکسازی حزب صوفیه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

اوه نه! به نظر می رسد مانند سدریک می سازد صوفیه مشکل دیگری است. وجود دارد 'ها چنین افتضاحی در سراسر قلعه، و حزب سلطنتی است که به زودی شروع می شود. عجله به پاک کردن همه سه اتاق قبل از مهمانان می رسند!

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Cartoon Girl Princess Sofia Party Cleanup