برفی ماریو 4 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

ماریو در یک فعالیت اسکیت روی برف در کوه است. او است که با داشتن اسکیت سرگرم کننده از طریق کوه. راهنما
ماریو جلوگیری از طرف و موانع دیگر در راه است. ماریو رسیدن به انتهای بدون افتادن و در درون،
از زمان.

کنترل بازی:
استفاده از

های arrow به بازی

MarioSportsSkating