سفید برفی - نقطه تفاوت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

شناسایی تفاوت کلیک کنید و آن را به تایید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DifferenceAndroid SnowWhiteSpot