تیرانداز از خفا مسابقات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ببینید که چگونه بالا شما می توانید با 12 عکس در محدوده عکسبرداری تیرانداز از خفا گل، فکر می کنم شما درک 'مهارت تمام 10'؟؟

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ShootingSniperTournament