قاتل تک تیرانداز: شکنجه مأموریت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   15050 75% with 200 votes

برای همه طرفداران تیرانداز از خفا سری آدمکش ما با افتخار به ارمغان می آورد شما تلفیقی از تمام ماموریت شکنجه از قاتل تک تیرانداز. اگر شما بازی تیرانداز از خفا قاتل 5 شما ممکن است توجه کنید که SA5 هیچ ماموریت شکنجه ندارد، اما به عنوان یک ماده در واقع 2 ماموریت شکنجه در SA5 آن فقط برداشته شد تا بازی دوستانه به بازیکنان جوان ما وجود دارد. پس به شما اجازه می دهد تا آن را دریافت کند!

کنترل بازی:
استفاده از صفحه کلید و کلید موس را به بازی. (دستورالعمل های دیگر در بازی هستند)

ShootingActionStickKillingSeriesViolenceSniperAssassinTortureMissions