عطسه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   136 68.42% with 19 votes

بیماری همه گیر خوب همیشه مردم را به ارمغان می آورد با هم ... در بیمارستان است.

کنترل بازی:
فلش - حرکت می کند انجمن فضایی - عطسه
،، سعی کنید برای ایجاد یک واکنش زنجیره ای است که به عنوان بسیاری از مردم که ممکن است آلوده.

KidsCollecting Sneeze