پیراهن مار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

تنها چیزی که بهتر از داشتن یک باند جنایتکار و بی رحم است که با داشتن بزرگتر ظالم، باند جنایتکار. در پیراهن مار، به به رشد قدرت قانونی خود را تا زمانی که "ستمکاران طولانی و ستمکاران قوی نگه می دارد. جمع آوری طلا، ارتقا غارت و دفع کردن ریش ریش شدن. یا AREN 'تی شما یک رهبر باند خوب؟

کنترل بازی:
در دستورالعمل بازی

ActionBloody