جمجمه آتش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   97 56.25% with 16 votes

سخت تر از تنها راه رفتن و تیراندازی، این بازی باعث می شود راه رفتن و در حال اجرا دشوار است. شکل آن را.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت
فاصله - شلیک کنید.

ActionShoot 'em UpSkullFire