لباس Skatergirl Kimmi نام بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

Kimmi می داند که چگونه به انجام stunts اسکیت در سبک!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsSkateboardGirlDress UpSkatingGirlsSkatergirlKimmi