حرکات ساده 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کمک به موجود عجیب و غریب لمس ستاره، و سپس پرچم. این کار را با ابزار است که تحت تاثیر قرار خواهد چگونه موجودی حرکت می کند به.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Mouse Skill Series