رونق Shroom بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

پیدا کردن و جمع آوری قارچ گرانبها اما مراقب برای معادن!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleBombMineCollecting MushroomsAndroid Boom