مرحله نهایی مسابقات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این بازی بهتر است با یک دوست، و یا دشمن ایفا کرده است. صبر کنید، مرحله نهایی مسابقات تنها می تواند با فرد دیگری بازی کرده است. این یک بازی چند نفره محلی است و بازیکنان در حال رفتن به بازی این بازی بر روی صفحه کلید. چند نفره آنلاین است هنوز اجرا نشده است. این بازی هنوز هم در توسعه اولیه بنابراین برای برخی از سکسکه و بخش شلتوک در این بازی آماده است.

کنترل بازی:
دستورالعمل: پلیر 1 حرکت: WASD ساقه: Q / E پخش 2 حرکت: IJKL ساقه: U / O

Action