دختر خرید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

اجازه دهید به خرید میروند '. مامان تو داد شانس خوبی برای رفتن به خرید، به منظور رسیدن مواد غذایی را از فروشگاه ها. مواد غذایی مورد نیاز هستند در سمت راست صفحه نمایش داده شده، شناسایی مواد غذایی به درستی و آن را از قفسه.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - به حرکت دختر با واگن برقی خرید کلید ماوس کلیک چپ - برای گرفتن مواد غذایی از دندانه دار کردن.

AdventureMouse SkillGirlMatching FoodTiming AdverGirlsShopping