درخشان مدافع فلزی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مخزن یکپارچهسازی با سیستمعامل عکسبرداری عمل! شوت کردن همه مخالفان خود را با خود را در هیئت مدیره توپ ولکان قبل از آنها می توانند به شما شلیک و خرید ارتقاء سلاح فانتزی بین دور و حکومت میدان جنگ.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionShiningMetalDefender