درخشان دختر makeover بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

آیا شما تا کنون به تاریخ کور بوده است؟ او نیاز به کمک برای انتخاب لباس را تشکیل می دهند قبل از او بیرون بروید. اجازه 'ایجاد درخشش و زیبایی خود را کامل.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Mouse SkillGirlGroomingGirlsShiningMakeover