ویلدرز Sheert بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

گرفتن ریش تراش و رنگ مو عنوان بسیاری از شما قبل از اینکه شما را به یک DRIFTER به نوبه خود.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnySheertWilders