Shadez بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   92 81.82% with 11 votes

خرید نیروها و شکست هر موج دشمن. اطمینان حاصل کنید که دشمن به طرف خود را از روی صفحه نمایش از دسترس نیست.

کنترل بازی:
ماوس - ساخت واحد
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت.

StrategyActionDefensePurchase Equipment UpgradesDefendAircraftTankHelicopterShadez