Seppukuties بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

این platformer پازل داغ با پیچ و تاب!

کنترل بازی:
کلید فلش حرکت می کند. فلش
تا برای پرش.

PuzzleAdventurePlatformsCollecting AnimalSeppukuties