خود خواه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

پازل و مهارت نوع از بازی در ساحره شما باید برای کمک به ماهی کمی بر روی آن 'ماموریت برای حکومت بر کل حوضچه با خوردن تمام ماهی های دیگر.

کنترل بازی:
کلید ماوس را به هدف و بر روی به شنا در اطراف. خوردن ماهی های کوچکتر به منظور رشد و خوردن ماهی های بزرگتر.

PuzzleShootingWaterFishFishingAndroid Selfish