دفترچه صفری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

مجموعه عکسها وقطعاتی که از کتب مختلف بریده شده سافاری است پیدا کردن بازی شی رفته وحشی! ببینید اگر شما می توانید در شبکه با استفاده از سرنخ های ارائه شده پیگیری کردن حیوانات. هر شبکه دارای جایزه ویژه یک حیوان است که اگر شما نقطه، به جمع آوری مجموعه عکسها وقطعاتی که از کتب مختلف بریده شده خود را اضافه شده است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAnimalAndroid Hidden ObjectsDefaultScrapbookSafari