scooby دوو ماجراجویی اسنک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   182 90% with 20 votes

scooby دوو است در یک ماموریتم ماموریتی برای پیدا کردن اسنک Scooby در با استفاده از دستگاه رمز و راز است.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به کنترل ماشین رمز و راز. مطبوعات نوار فضا برای استفاده از Boost.

DrivingObstacleCollecting AnimalFoodScoobySnackAdventure