scooby دوو دزدان دریایی نجات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   81 88.89% with 9 votes

راهنما Scooby دوو به خارج شدن از دزدان دریایی همراه با کرک می باشد.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند.

AnimalRescue ScoobyPirate