Scooby-Doo ẩn đối tượng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   253 89.29% with 28 votes

Tìm ra các đối tượng dưới đây hiển thị, được ẩn từ hình ảnh.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleAnimalScooby-dooHiddenObjects