Saver Đức Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Saver Đức đã được yêu cầu để tiết kiệm một số kẻ ngẫu nhiên từ các gai và hố vô tận của một hầm ngục. Ông đã được triệu tập từ thế giới của linh hồn. Những anh chàng này sẽ tiết kiệm cho người dân trong một số tình huống nguy hiểm. Haleloo!

Điều khiển:
Hướng dẫn: Di chuyển: WASD Chiếm / Drop: E

Action