ذخیره دوست دختر خود را بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   74 63.64% with 11 votes

آیا می توانم دوست دختر خود را به شما را نجات دهد

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

ShootingActionKillingSaveYourGirlfriend