سانتا کامیون بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

نمی تونم سانتا ارائه ارائه خود را در زمان. تنها راه حل او این است که تماس کامیون سانتا. با سانتا مهارت و تجربه کامیون می تواند هر حال حاضر در زمان مهم نیست که البته یا آب و هوا ارائه. او این کار به پایان برسد. و حدس بزنید که چه کسی راننده است؟ شما!

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - درایو
Spacbear - راه اندازی مجدد.

DrivingSnowObstacleTruckChristmasSanta