سانتا 'Reindeers 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

به این reindeers آنچه آنها نیاز دارند، به آنها را راضی نگه دارید. موفق باشید!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

AnimalChristmasManagementSanta-sReindeers