جراحی گوش سانتا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   03

سانتا است که از یک گوش درد شدید رنج می برد. او نیاز به ارائه هدیه به تمام بچه ها قبل از کریسمس. کنترل: استفاده از ماوس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Other Christmas Girl Surgery Santa