سام بوسیدن 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   104 71.43% with 14 votes

بازی سام بوسیدن 3 بازی. در اینجا یکی دیگر از بازی سرگرم کننده سام. سام سعی کنید به بوسه دوست دختر نوزاد خود را در یک پارک. راهنما او را به بوسه دوست دختر خود را بدون تماشای بزرگان.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlAndroid GirlsKissing