سرور سالاد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

چند نوع سالاد می تواند به شما در درون محدودیت زمانی خدمت می کنند.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

FoodCookingFood ServingSaladServer