اجرای اجرای سرباز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

زندگی گیج کننده از یک جوخه در جنگ.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureSoldier