فاسد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بله، اما چه می شود اگر از تو متنفر اسباب بازی جدید خود را؟ نمایش نارضایتی خود را با سطل زباله در خانه! چقدر آسیب می تواند شما را با یک ضربه انجام دهید؟

کنترل بازی:
نوار فاصله برای قدرت. گالری نوار فضا دوباره به هدف.

KidsChristmasRotten