قهرمان نورد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

چه کسی می گوید شما نیاز به اسلحه و یا پاها به یک قهرمان؟ انجمن روشن کردن و دستکاری هر پازل برای کمک به قهرمان ما را به گرداب، تصویب هر سطح، و نجات دوست دخترش. ساعت

کنترل بازی:
استفاده از کلید های چپ و راست فلش به بازی بازی.

PuzzleRollingHero