موشک نوع لوکس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

موشک نوع لوکس تایپ کردن بازی ها، اساسی در ورزش مهارت ما است. بنابراین اگر ما همواره در تلاش به بازی این بازی مهارت تایپ کردن ما می تواند بهبود یافته است.

کنترل بازی:
نوع موشک که آن را در پنجره خود را به نظر می رسد.

ActionInteractive FictionSpaceRocketTypeDeluxe