سنگ، کاغذ، قیچی ... نبرد! بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

راه خود را از طریق چند مرحله چالش انگیز از سنگ، کاغذ، قیچی به عنوان شما مبارزه کنیدکنترل بازی:
در بازی

Funny Gravity-falls