سوار مخاطره آمیز 6 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

بر روی موتور خود را دریافت و انجام برخی از stunts عالی!

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت 1-5 به انجام stunts.

Motorbike PhysicsRiskyRider