Riffmaster بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

انتخاب دشواری و مضراب زدن شما دور بر روی گیتار خود را به عنوان شما سعی می کنید به بازی این آهنگ به درستی.

کنترل بازی:
به بازی ASDJKL.

MusicRiffmaster